Jury

Jelena Jovanova

Born in Bosnia, raised in Macedonia, living and married in Croatia. In 2002 she was named Best Young Macedonian Actress. Her powerful big screen debut was in Juanita Wilson’s As If I Am Not There. In 2010 she was cast in Angelina Jolie’s directorial debut In the Land of Blood and Honey – this film made her the first Macedonian actress ever to appear in a Hollywood production.

Родена во Босна, израсната во Македонија, живее во Хрватска. 2002 прогласена е за Најдобра Млада Актерка во Македонија. Нејзиното моќно деби на големиот екран беше во „Како Да Ме Нема“ на Хуанита Вилсон, а во 2010 беше дел од кастот на Анџелина Џоли во нејзинотo режисеркo деби „Во Земјата На Крвта и Медот” – прва македонска актерка која играла во холивудска продукција.

MARJAN ALCHEVSKI

Born in Skopje, 1978, lives and works in Zagreb, Croatia. He is the scriptwriter of the TV show “Success”, the first original HBO Adria production, directed by Danis Tanovic. He also has 7 year experience in development of TV and film projects for Planet B and Nucleus film in Zagreb. He is the co-scriptwriter of the animated documentary film “Chris the Swiss”, that had its world premiere on Semaine de la Critique in Cannes film festival in 2018.

Роден во Скопје, 1978, живее и работи во Загреб, Хрватска. Сценарист на ТВ серијата „Успех“, првата оригинална продукција на ХБО Адриа во режија на Данис Тановиќ. 7 години работно искуство во развој на ТВ и филмски проекти за Планет Б и Нуклеус филм од Загреб. Ко-сценарист на анимираниот документарец Chris the Swiss кој ја имаше светската премиера на Semaine de la Critique при филмскиот фестивал во Кан 2018 година.

VESNA DAMCHEVSKA

Journalist, editor and author. Since 1998 works as journalist in culture section of the daily newspaper “Makedonija denes” and in the weekly magazine “Denes”, and then in the cultural section of the daily newspaper “Vreme”. In 2008, she worked in the new and reformed Macedonian newspaper “Nova Makedonija”, and since 2010 is the editor of the culture section of the daily newspaper “Nova Makedonija”. She is also the editor of the subsection for art, crafts and ideas “Lik” in the same newspaper.

Новинарка, уредничка, авторка. Од 1998 година работи како новинар во културната редакција на дневниот весник „Македонија денес“ и во неделникот „Денес“, потоа во културната редакција на дневниот весник „Време“. Од 2008 година работи во реоформениот прв македонски дневен весник „Нова Македонија“, а од 2010 година до денес ја уредува културната рубрика на „Нова Македонија“ и Прилогот за култура, творештво и идеи ЛИК во истиот весник.

OFFICIAL SELECTION

EDERLEZI RISING / ЕДЕРЛЕЗИ РАЈЗИНГ

YEAR OF PRODUCTION: 2018
COUNTRY: Serbia
LENGTH: 85 minutes
DIRECTOR: Lazar Bodroža
BASED ON THE SHORT STORY BY: Zoran Nešković
SCREENPLAY: Dimitrije Vojnov
PRODUCED BY: Jonathan English & Aleksandar Protić
CAST: Stoya, Sebastian Cavazza
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY: Kosta Glušica

Earth 2048. MILUTIN is a thirty-seven years old astronaut. After extensive training in Russian Federation and successful missions, he applies for his most demanding flight to date, Ederlezi Corporation’s maiden voyage to Alpha Centauri.

Земја 2048. Милутин е 37 годишен астронаут. После обемната обука во Руската Федерација и успешната мисија, тој се пријавува за најсложениот лет до сега, првото патување на Корпорацијата Едерлези до Алфа Кентаури.

THE EIGHTH COMMISSIONER / ОСМИОТ ПОВЕРЕНИК

YEAR OF PRODUCTION: 2018
COUNTRY: Croatia
LENGTH: 139 minutes
DIRECTOR: Ivan Salaj
SCREENPLAY: Renato Baretic (novel), Ivan Salaj
PRODUCED BY: Ivica Dimitrijevic, Martin Ivanov
CAST: Gorast Cvetkovski, Ivica Dimitrijevic
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY: Genc Halimi, Dimo Popov

An arrogant, ambitious politician finds himself framed for a scandal. To get him out of the way, the
government sends him to the farthest inhabited island in Croatia as its commissioner, to organize
legal elections. Seven previous commissioners failed at the task.

Синиша Месјак, арогантен и амбициозен политичар во подем, ќе се најде среде скандал кој ќе го сруши неговите амбиции. За да го тргнe од очите на јавноста, премиерот ќе го именува за повереник на владата на Република Хрватска и тоа на најодалечениот остров Треќиќ. Негова задача ќе биде да ги организира локалните избори, нешто што не им успеало ниту на претходните седуммина повереници.

DIGGING / КОПАЊЕ

YEAR OF PRODUCTION: 2018
COUNTRY: Republic of Macedonia
LENGTH: 68 minutes
DIRECTOR: Ivica Dimitrijevic, Martin Ivanov
SCREENPLAY: Ivica Dimitrijevic, Christian Winkler
PRODUCED BY: Ivica Dimitrijevic, Martin Ivanov
CAST: Gorast Cvetkovski, Ivica Dimitrijevic
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY: Genc Halimi, Dimo Popov

An arrogant, ambitious politician finds himself framed for a scandal. To get him out of the way, the
government sends him to the farthest inhabited island in Croatia as its commissioner, to organize
legal elections. Seven previous commissioners failed at the task.

Синиша Месјак, арогантен и амбициозен политичар во подем, ќе се најде среде скандал кој ќе го сруши неговите амбиции. За да го тргнe од очите на јавноста, премиерот ќе го именува за повереник на владата на Република Хрватска и тоа на најодалечениот остров Треќиќ. Негова задача ќе биде да ги организира локалните избори, нешто што не им успеало ниту на претходните седуммина повереници.

Holiday / Одмор

YEAR OF PRODUCTION: 2018
COUNTRY: Denmark | Netherlands | Sweden
LENGTH: 90 minutes
DIRECTOR: Isabella Eklöf
SCREENPLAY: Johanne Algren, Isabella Eklöf
PRODUCED BY: David B. Sørensen
CAST: Victoria Carmen Sonne, Lai Yde, Thijs Römer
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY: Nadim Carlsen

A love triangle featuring the trophy girlfriend of a petty drug lord, caught up in a web of luxury and violence in a modern dark gangster tale set in the beautiful port city of Bodrum on the Turkish Riviera.

Љубовен триаголник каде главниот лик е девојката на еден ситен дилер на дрога која ќе се најде во мрежата од луксуз и насилство во една модерна, но мрачна гангстерска приказна сместена во преубавиот пристанишен град Бодрум на турската ривера.

WISH TO WASH WITH RAIN / ДА БИ СЕ БАЊАЛА НА ДОЖД

YEAR OF PRODUCTION: 2016
COUNTRY: Turkey
LENGTH: 89 minutes
DIRECTOR: Gülten Taranç
SCREENPLAY: Dim Cagla Canbaz, Gülten Tarançitrije
PRODUCED BY: Gülten Taranç
CAST: Çigdem Benli, Gulcin Cakir, Murat Ergür
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY: Cuneyt Denizer

The film “Yagmurda Yikansam”, looks at life through the ones who are left behind in women murders’
eyes. The story of Gamze, murdered by her parents, tells the life after the murder, not one that ended
with it. In the story, the anger, loneliness, despair and longings of 15 year old Gamze meets the
audience with a perspective not taken before.

Филмот „Да би се бањала на дожд“ го прикажува животот на оние кои остануваат во очите на
убиената жена. Приказната на Гамзе, убиена од своите родители, раскажува за животот по
смртта. Оваа приказна за гневот, осаменоста, очајот и желбата на 15-годишната Гамзе го
насочува погледот публиката кон една поинаква перспектива раскажана од страна на жртвите
на убиствата.

Short SELECTION

Thirteen year old Julija and her mother flee their abusive household to find refuge on an idyllic Croatian island where Julija grew up. Emotionally scarred, Julija is desperate to reconnect with her best friend, Ana. But Ana is in love with a boy and Julija is no longer a priority.

Тринаесетгодишната Јулија и нејзината мајка ќе избегаат од насилниот дом и ќе побараат прибежиште на еден идиличен хрватски остров. Емоционално повредена, Јулија е очајна да се поврзе со нејзината најдобра другарка Ана. Но Ана е вљубена во едно момче, а Јулија повеќе не
е во преден план.

Anton’s life looks quite normal on the first view but he keeps a secret inside that lets him lose control more and more. As he reveals the truth it seems nobody understands him. Will the world accept Anton … as a seal?

Животот на Антон навидум се чини нормален, но тој длабоко во себе чува тајна која сe повеќе го обзема и контролира. Кога ќе ја признае вистината се чини дека никој не го разбира. Дали светот ќе го прифати Антон како… фока?

The musical and poetic composition “O my prophetic soul” on the verses of Fedor Ivanovich Tyutchev for the Reader, Pianist and String Orchestra of the composer Sergei Aleksandrovich Oskolkov served as a sound basis for the philosophical parable about the Love of the human and divine, about the cycle of life, about the decline of civilization, That the latter will be the first.

Музичката и поетската композиција „О, моја пророчка душо“ според стиховите на Федор
Иванович Тјутчев за читачот, пијанистот и композитор на жичан оркестар, Сергеј Александрович Осколков служи како цврста основа за филозофската парабола за љубовта кон човекот и божественото, за кругот на животот, за падот на цивилизацијата.

Helena is walking in the gardens of the palace of Versailles, photographing statues of antique gods.
Through her camera, she detects the presence of a male statue who has come to life and is lurking
around her.

Хелена шета низ градините на Версај фотографирајќи ги статуите на античките богови. Низ
нејзиниот апарат, таа го забележува присуството на една машка статуа која оживува и се
прикрадува околу неа.

A man who lives alone on his island goes on an unknown journey caused by the rising ocean. After witnessing a catastrophe on the way, he finds hope again with other people.

Еден човек кој живее сам на неговиот остров ќе замине на непознато патување предизвикано од надоаѓањето на водата од океанот. Отакако ќе ја посведочи катастрофата што надоаѓа, тој повторно ќе најде надеж меѓу луѓето.

Angel, quiet and withdrawn boy, goes with his friend Mishko to pick apples, in order to sell them later. But, as the day passes, Angel is increasingly facing the cruelty of Mishko and his own parents.

Ангел, тивко и повлечено момче, заедно со неговиот другар Мишко ќе заминат да берат јаболка за да ги продаваат на пазарот. Но, како што минува денот, Ангел сé повеќе ја забележува суровоста на Мишко и неговите родители.

Mark, a troubled chef at an unsuccessful restaurant, has to face up to the reality of his failed dreams when his staff finally confront him about his inadequacies.

Марк, проблематичниот готвач во еден неуспешен ресторан, ќе мора да ја согледа реалноста дека неговите големи соништа пропаднале кога неговиот персонал ќе се соочи со него за неговите неспособности.

Во мал манастир скриен во карпи покрај езеро, далеку од цивилизацијата, осамен млад монах слика фрески на светци по ѕидовите. Eден мирен сончев ден, кога отпловил сред езеро со кајчето, одеднаш слуша женски гласови! Да не го мами ѓаволот? Да не му ја проверува совеста?

In a small monastery, hidden in the rocky mountains along a lake far from civilization, a lonesome young monk paints frescos of saints on the walls. On a quiet sunny day, while fishing in his small rowboat in the middle of the lake, he suddenly hears female voices. Is he being tempted? Is his conscience being tested?

Special SELECTION

SECRET INGREDIENT / ИСЦЕЛИТЕЛ

YEAR OF PRODUCTION: 2017
COUNTRY: Republic of Macedonia
LENGTH: 104 minutes
DIRECTOR: Gjorce Stavreski
SCREENPLAY: Gjorce Stavreski
PRODUCED BY: Gjorce Stavreski
CAST: Blagoj Veselinov, Anastas Tanovski, Aksel Mehmet
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY: Dejan Dimeski

An underpaid train mechanic gives his father a cake made of stolen marijuana to relieve his cancer pain, but he is cornered by the criminals who are searching for their drugs and the nosy neighbors who want a recipe for the “healing” cake.

Сиромашниот механичар на возови ќе му даде колаче направено со марихуана на неговиот болен татко за да му ги намали болките. Но по низа смешни случки, тој ќе стане цел на дилерите на дрога кои ќе ја побараат својата украдена „роба“, но и на соседите кои очајно ќе го бараат рецептот од ова „исцелувачко“ колаче.

THE LITTLE GANGSTER / МАЛИОТ ГАНГСТЕР

YEAR OF PRODUCTION: 2015
COUNTRY: Netherlands
LENGTH: 102 minutes
DIRECTOR: Arne Toonen, Arent Jack
SCREENPLAY: Marjon Hoffman (book), Lotte Tabbers
PRODUCED BY: Koji Nelissen
CAST: Thor Braun, Henry van Loon, Meral Polat
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY: Rutger Storm, Alex Wuijts

Comedy about a boy who is bullied and therefore decides to boost his image by saying that he belongs to a mafia family. He causes his elders to move and that his father is looked at for the dangerous mafia boss Paulo Boskampi in the new village. It soon turns out to work the plan. Rikkie Boskampi is no longer bullied, until a bully from the past emerges. How long Rikkie may lie still before its discovered?

Рик е уморен од секојдневните тормозења на училиште од страна на силеџиите, па смислува
идеја како да ги измами сите и ќе им раскаже дека татко му е опасен мафијаш бос само за да го остават на мира. Тој ќе ги натера неговите да се преселат во едно село каде татко му ќе го претстави како озлогласениот шеф на мафијата Паоло Боскампи. Планот е успешен! Рики Боскампи веќе не го тормозат, сé додека не се појави еден силеџија од минатото. Уште колку долго ќе може Рики да држи чекор со сопствената лага?

Animated avant-garde

The artistic animated film in the Germany of the 20s and 30s – In collaboration with BLENDER /

Проекција на Анимирана авангарда

Уметнички анимиран филм во Германија од 1920-тите и 1930-тите – во соработка со БЛЕНДЕР

M - In collaboration with BLENDER

YEAR OF PRODUCTION: 1931
COUNTRY: Germany
LENGTH: 105 minutes
DIRECTOR: Fritz Lang

ONE MORE CUP OF COFFEE / УШТЕ ЕДНО КАФЕ

YEAR OF PRODUCTION: 2017
COUNTRY: Macedonia
LENGTH: 12 minutes
DIRECTOR: George Lazov

THE BAR / БАРОТ

YEAR OF PRODUCTION: 2018,FIOFA
COUNTRY: Macedonia
LENGTH: 07:56 minutes
DIRECTOR: Goran Tomikj

OOPS / УПС

YEAR OF PRODUCTION: 2017, FIOFA
COUNTRY: Macedonia
LENGTH: 11:36 minutes
DIRECTOR: Berat Asani

Educational programme

Creative Europe MEDIA/ КРЕАТИВНА ЕВРОПА МЕДИА

20 July, 10:00 – 12:00 – ФИОФА – Панел дискусија: Важност на регионалната соработка и копродукции во контекст на земји со низок продукциски капацитет и примери на упешни МЕДИА проекти од регионот“
21 July, 10:00 – 13:00 – Плажа Оревче – Индивидуални консултации за Креативна Европа МЕДИА, за претстаници на македонскиот аудиовизуелен сектор.
22 July, 10:00 – 13:00 – Затаворен настан – Регионална средба на Креативна Европа МЕДИА
20 July, 10:00 – 12:00 – FIOFA – Panel: “”Importance of the regional cooperation and co-productions in the context of countries with low production capacities and examples of successful MEDIA projects from the region”
21 July, 10:00 – 13:00 – Orevche Beach – Individual consultations about Creative Europe MEDIA, for the representatives of Macedonian audiovisual sector
22 July, 10:00 – 13:00 – Closed event – Regional Creative Europe MEDIA Meeting

Јавен настан -“Учествуваме, застапуваме, менуваме”, Јадро Асоцијација на независната културна сцена на Македонија /
Public event -“Participating, advocating, changing” JADRO Association of the Independent Cultural Scene

20 јули, 12:00 – 14:00 – ФИОФА (поранешен Дом на АРМ) Работилница за демократизација и децентрализација на јавните простори и јавните добра преку нов модел на институции и јавно-цивилно партнерство.
20 јули, 18:00-21:00, Гимназија Св. Климент Охридски Серија јавни настапи-културни интервенции во јавен простор.
20 July, 12:00 – 14:00– FIOFA Workshop for democratization and decentralization of public spaces and public goods through new model of institution and public- civil partnership.
20 July, 18:00-21:00, St. Clement of Ohrid High School Series of public performances- cultural interventions in public space

MUSIC programme

Palindrom

Gloomié

Workshop

Работилница за актерска игра за средношколци / Workshop for acting for high school students

19-22 јули, Гимназија Св. Климент Охридски
Четиридневната работилница за средношколци, под водство на актерката Јасмина Билаловиќ, преку игра/работа учесниците ќе ги воведе во светот на актерската игра и ќе ги запознае со основните алатки на актерскиот занает.


19-22 July, St. Clement of Ohrid High School
The four-day workshop for high school students, under the mentorship of actress Jasmina Bilalovic, through play / work will bring participants into the world of acting and introduce them to the basic tools of the acting craft.

Мојот свет – работилница за актерска игра за деца од 11-14 год. / My world – workshop for acting for children between 11 and 24 years old

19-20 јули, Гимназија Св. Климент Охридски
Дводневната работилница -”Мојот свет” е наменета за деца од 11-14 год. Истата се базира на вежби и техники од НЛП (Неуро Лингвистичко Програмирање), вежби за Емоционална Интелигенција како и вежби од Имиџ Театар. Сите вежби и активности имаат цел да поттикнуваат кај младите поголема свесност за своите ресурси, сликата за себе, своите емоции како и дека телото и мозокот се делови на ист систем.


19-20 July, St. Clement of Ohrid High School 
The two-day workshop “My World” is intended for children between 11-14 years old. It is based onexercises and techniques from NLP (Neuro Linguistic Programming), exercises for emotional intelligence as well as exercises from the Image Theater. All exercises and activities aim to encourage young people to become more aware of their resources, the image of themselves, their emotions, and that the body and the brain are parts of the same system.

Работилница за документарен филм – поетски филм со Кирца и Свето / Workshop for creative documentary - poetic cinema with Kirca and Sveto

19-22 јули, Плажа Оревче-Охрид-ФИОФА 
Работилница за документарен филм има за цел да ги научи студентите на уметноста и занаетот на креативната работа на документаристичкото раскажување. Студентите ќе имаат можност да ги научат основите алатки за создавањето документарен филм, продукција, режија, камера, осветлување, тон и монтажа. Следејќи ги продукцијата и пост-продукција на секој проект, студентите ќе ја прикажат својата работа пред своите соученици и ментори и ќе се впуштат во дискусии и критики за работата. Предизвикот на оваа работилница за поетски филм е: нема зборување, нема дијалог, само чисто филмско искуство, слика и атмосфера на звук.


19-22 July, Orevce Beach-Ohrid-FIOFA
The educational objectives of the Documentary Filmmaking Workshop are to teach students the art andcraft in the creative art of documentary storytelling. Students will have the opportunity to learn thefundamental tools of documentary filmmaking, Producing, Directing, Camera, Lighting, SoundRecording, and Editing. Following production and post-production of each project, students will screen their work with their classmates and mentors and will engage in critiques and discussion. The challenge of this poetic cinema workshop is: no talking, no dialogue, just pure cinematic experience, the picture and the atmosphere sound.

© COPYRIGHT BFF.MK. ALL RIGHTS RESERVED.

Close Menu